POLITYKA PRYWATNOŚCI
P.P.H.U. Exim-Bike Cieniak Sp.J.
SPIS TREŚCI:
I. Wstęp- dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?
VII.Zgoda- cofnięcie zgody
VIII.Przechowywanie danych
IX. Udostępnianie danych innym podmiotom
X. Cookies
XI. Zmiany w Polityce Prywatności
XII.Cenniki

I. Wstęp – dane kontaktowe
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania
(przetwarzania) przez P.P.H.U. Exim- Bike Cieniak Sp. J. danych osobowych obecnych oraz
potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe.
Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą
Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane
osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować
o tym, czy skorzysta z naszego serwisu.
W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w
jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te
dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik
znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.
Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie.
Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy oraz klauzule
informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych
osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy
kontaktowych, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw
podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne
RODO.


Dane kontaktowe:

P.P.H.U. Exim-Bike Cieniak Sp. J., ul. Łagiewnicka 121, 91-863 Łódź, Polska, NIP
7262554849, REGON 100310387


II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych
osobowych:
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku,
poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr
119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi
przepisami krajowymi)
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych
osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane
w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji
celów, dla których są zbierane.
• Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie
w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie
reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
• Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
• Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania
zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że
zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
• Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych,
przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób
bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa.
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych,
w szczególności RODO (art. 16-21).
Użytkownik ma prawo do:
• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
(patrz punkt VII poniżej)
• Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy
Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.
• Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych,
a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli
przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele
analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu,
będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy
istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie
powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie
naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje
także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku
z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych
osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
• Prawo do usunięcia danych osobowych przez nas. („prawo do bycia
zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze
praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do
Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
• Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych
osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu
o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
• Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezeza Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących
Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres:biuro@exim-bike.pl, lub pisemnie na adres
P.P.H.U. Exim-Bike, ul. Łagiewnicka 121, 91-863 Łódź. W przypadku wniosku o cofnięcie
zgody zobacz także punkt VII poniżej.
Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki. Do momentu realizacji wniosku może
się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed
bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed
przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia
bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania
standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują
w szczególności:zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd
i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy
się do uwzględnienia:
a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli
wystąpi taka potrzeba.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy
taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych
środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak
również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik P.P.H.U. Exim- Bike
Cieniak Sp.j. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem
i jest zobowiązany do zachowania poufności.
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych
z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi
celami.
O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo
poinformujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej,
na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, z
P.P.H.U. Exim-Bike Cieniak Sp.J., z naszych stron internetowych w formie poprzez np.
sklepy internetowe, formularze kontaktowe, mediów społecznościowych.
Jakie dane możemy przetwarzać?
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię,
nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail, dane lokalizacyjne, dane dot.
Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać
tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych
kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu
albo adres e-mail.
W ramach prowadzonych przez nas różnych serwisów internetowych możemy zbierać różne
dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje
zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe,
zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Pracownikami.
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony
internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to
właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania przez nas
danych osobowych. Nie wymagają wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne
w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych
przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).
Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy
nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak
możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie zaproszeń na
wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej
zgody.
Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy
przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania
informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do
momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje,
z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji
innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to
możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
VIII. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których
Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony
w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do
uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych
osobowych.
IX. Udostępnianie danych innym podmiotom
Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na
przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
wskazanym w zgodach.
Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi
na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. bank
Santander obsługujący zakupy ratalne.
Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym
zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem
własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie
ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie
podlegając warunkom naszej Polityki.
X. Cookies
W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych gromadzimy także
dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach
technicznych związanych z administracją naszego serwera. Ponadto korzystamy z tych
informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.
Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania
z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są
informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam
na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej
korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).
Cookies
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na
komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy
cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji
Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na
rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie
ułatwiać korzystanie z portalu.

Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i
Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać
ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości
„zapamiętania”:
• zakupów w Twoim koszyku;
• Twoich haseł i loginów;
• Twoich ustawień językowych;
• Twojej strefy czasowej;
• Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.
XI. Zmiany w Polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać
z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów
prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach
będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.
XIII. Cenniki
Cenniki i inne informacje zawarte na stronie www.bikeplanet.pl nie stanowią oferty
handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen
prezentowanych produktów na stronach i w cennikach.

Produkt dodany do przechowalni
Produkt został dodany do porównania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. 
Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.